Home » Bài viết hay » Người quản lý giỏi: Ra quyết định nhanh, không do dự, chần chừ

Người quản lý giỏi: Ra quyết định nhanh, không do dự, chần chừ

Không quyết định tức là quyết định” nhà thần học Harvey Cox đã nói như vậy.

Nếu bạn không thể quyết định tức là mặc định bạn đã quyết định rồi. Đồng thời bạn cũng từ bỏ vai trò lãnh đạo và giao số mệnh của dự án bạn đang phụ trách cho ngọn gió nào chiếm ưu thế hay cá nhân nào mạnh mẽ nhất trong nhóm.

Tham khảo ý kiến, yêu cầu nhân viên tham gia vào quá trình làm việc ngay từ đầu và tiếp tục trong mỗi bước tiếp theo.

Nhưng đến lúc ra quyết định, chỉ có một người duy nhất và bạn là người đó.

Quyết định không hành động có thể là một lựa chọn có lý. Đôi khi không làm gì là chiến thuật hiệu quả nhất. Và cho phép một nhân viên quyết định cũng rất có lý. Nhưng không quyết định gì cả thì lại không bao giờ là một quyết định tốt. Tham khảo càng nhiều thông tin và ý kiến càng tốt. Cân nhắc mọi phương án một cách cẩn thận. Sau đó ra quyết định.

Gấp gáp gây lãng phí. Đừng quay đầu lại. Nếu cần, hãy sữa chữa sau. Không con tàu nào đi qua đại dương bằng một đường thẳng. Nó luôn phải xoay trở.

Nếu bạn thấy mình do dự hoặc không muốn quyết định, ba tài học sau về việc ra quyết định có thể giúp ích cho bạn:

Bạn không cần phải biết tất cả: Đây là điều tốt, vì bạn sẽ chẵng bao giờ biết tất cả. Cập nhật thông tin càng nhiều càng tốt và sau đó ra quyết định tốt nhất mà bạn có thể, dựa trên những gì bạn biết.

Bạn không cần phải chắc chắn: Bạn thấy quyết định của mình tốt hơn nếu đi kèm với nó là một cảm giác chắc chắn. Nhưng bạn không thể chờ đến khi bạn chắc chắn. Và hãy nhớ, đôi khi bạn hoàn toàn chắc chắn nhưng bạn vẫn có thể hoàn toàn sai lầm.

Thậm chí bạn cũng không cần phải đúng: Nỗi lo số một khi quyết định là mắc sai lầm (nhất là khi bạn ở vào vị trí mà mọi người dễ dàng nhìn thấy sự sai lầm của bạn).

“Tỉ lệ sai lầm khi quyết định nhanh không lớn so với khi bạn chần chừ do dự, và bản thân việc quyết định nhanh cũng đem lại hiệu quả là làm cho mọi việc được khởi động và tạo sự tự tin” – Anne O’Hare McCormick