Home » Tag : nhà quản lý giỏi

Tag : nhà quản lý giỏi

Nhà quản lý giỏi: Giao quyền cho nhân viên làm việc độc lập

“Nhân viên của tôi không làm gì mà không hỏi ý tôi trước.” Có phải bạn đó không? Nếu như vậy, bạn chưa làm tốt công việc quản lý. Bạn đang quá bận rộn khi cố làm những việc của người khác. Bạn được trả lương để ra quyết định, bạn chịu trách nhiệm về kết quả. Nhưng điều đó ... Xem thêm »